TƯƠNG LAI BỀN VỮNG CHO HỆ SINH THÁI INTERNET VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ
07/12/2022
ĐĂNG KÝ
50+
LÃNH ĐẠO / CHUYÊN GIA CAO CẤP

50+
CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

50+
DIỄN GIẢ

24+
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

1000+
 KHÁCH THAM DỰ

20+
ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM

10+
NĂM

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

I, Phiên toàn thể sáng:
25 năm Internet Việt Nam

Tương lai bền vững cho Hệ sinh thái Internet Việt Nam

II, Các phiên chiều:

1, Chuyên đề 1: Hạ tầng số xanh & bền vững

Nội dung xoay quanh IDC, Cloud, IX, 5G, IoT,…

2, Chuyên đề 2: Kinh tế số xanh & bền vững

– Hệ sinh thái Thanh toán số bền vững

– Thực trạng, sáng kiến & giải pháp thúc đẩy Kinh tế số xanh & bền vững

– Thực trạng, sáng kiến & giải pháp thúc đẩy Chuyển đối số cho SMEs

II, Sự kiện ngoại giao:

(Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc)

Korea-Vietnam ICT & Metaverse Cooperation Conference

HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP