GIỚI THIỆU
Bối cảnh lựa chọn chủ đề

– Kỷ niệm 25 năm ngày Khai trương dịch vụ Internet Việt Nam (19/11/1997);

– Hưởng ứng Quyết định số 411-QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quan điểm: Phát triển nhanh và bền vững (do Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 31/03/2022);

– Hưởng ứng lời kêu gọi đẩy mạnh hợp tác để tận dụng hiệu quả chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) để xây dựng một ASEAN số bao trùm, phục vụ lợi ích toàn dân tại các phiên họp về “Một ASEAN số cho tất cả người dân” và phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo về “Xây dựng nền kinh tế tự cường cho tăng trưởng bền vững“của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) (Tháng 05/2022);

– Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự (CTNS) 2030 vì sự phát triển bền vững;

– Đồng hành cùng chương trình Tháng hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10/2022);

– Hưởng ứng chương trình Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2022 với chủ đề “Đối tác toàn cầu vì tương lai số bền vững” (VIDW2022) diễn ra từ ngày 11-14/10/2022.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

VỀ INTERNET DAY